Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja arengukava aastateks 2023-2025

Tutvustus

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (HPIN) on heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev Harjumaa puuetega inimesi esindavate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. HPIN on asutatud 21. novembril 1995. HPIN-i kui katuseorganisatsiooni kuulub 01. jaanuari 2017 seisuga 13 ühingut, kuhu kuulub kokku ligikaudu 1900 füüsilist isikut. HPIN juhindub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist,  väärtustades ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsedes nendest väärtustest lähtudes. HPIN koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

HPIN on Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) liige alates 1997. HPIN-i peamised koostööpartnerid on Harjumaa Omavalitsuste Liit, kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium ja EPIK. HPIN-i tööruumid asuvad Tallinnas, Toompuiestee 10. HPIN-i  tegevust juhib juhatus ning igapäevast tööd korraldab tegevjuht. HPIN kodulehe aadress on www.harjupin.ee.

HPIN tegevuse põhikirjaliseks eesmärgiks on kaitsta puuetega inimestega tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga ühingu üksikliikme huve, nõustada ja suunata ühingute omaalgatuslikku tegevust tagamaks ühingute liikmetele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega, tõsta üldsuse teadlikkust eri puudeliikidest ning elukvaliteedi parandamise võimalustest, olla vahendajaks ühingute ja riigi ning omavalitsuste vahel ning teha koostööd oma eesmärkide saavutamiseks teiste organisatsioonidega nii kodu- ja välismaal.

HPIN visioon

HPIN on Harju maakonna sotsiaalvaldkonnas tegutsev keskne ja jätkusuutlik katusorganisatsioon.

HPIN missioon

Esindada ja kaitsta liikmesorganisatsioonide ning Harjumaal elavate puuetega inimeste huve maakondlikul ja vabariiklikul tasandil parimal võimalikul viisil.

HPIN-i strateegilised eesmärgid ja tegevused

I EESMÄRK

Olemasolevate liikmete omaalgatusliku tegevuse toetamine ja uute liikmete aitamine tegevusega alustamisel.

TEGEVUSED

 • Infomaterjalide ja trükiste koostamine ning jagamine;
 • Koostöövõrgustiku tegevuste kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
 • Kaasa aitamine erinevate töögruppide loomisel, mille eesmärgiks on puuetega inimestega seotud päevakohaste probleemide lahendamine (nt valdade liitmine, ligipääsetavus jms).

II EESMÄRK

Harjumaa puuetega inimeste õiguste ja toimetuleku kaitsmine ning invapoliitika mõjustamine vabariigi tasandil.

TEGEVUSED

 • Informatsiooni jagamine erinevatel tasanditel ja liikmes-organisatsioonidele koolituste korraldamine tagamaks võrgustiku stabiilset arengut;
 • Puuetega inimeste huvide vahendamine erinevate organisatsioonide ja valitsuse tasandil;
 • Erinevatest koostöögruppidest, seminaridest ja koolitustest osa võtmine olemaks kursis ja rääkimaks kaasa invapoliitikas nii maakonna, vabariigi kui EL tasemel;
 • Avalikku arvamuse kujundamine puuetega inimeste suhtes positiivsemas suunas.

III EESMÄRK

Kõigi Harjumaa kohalike omavalitsuste (KOV) katmine puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikuga

TEGEVUSED

 • Hetkeolukorra järjepidev kaardistamine maakonnas (ühingute arv, spetsiifilisus, aktiivsus, koostöö KOV-ga);
 • Kaasa aitamine uute organisatsioonide moodustamisele ja/või olemasolevate laiendamisele omavalitsustes, kus neid siiani veel pole;
 • Kaasa aitamine informatsiooni levitamisele,kasutades selleks erinevaid meediavahendeid;
 • Infopäevade korraldamine ja osalemine teiste poolt korraldatavatel infopäevadel, kaasates avalikkust ja Harjumaa KOV-te esindajaid;
 • Ühistegevuste loomine ja koostöö arendamine liikmesorganisatsioonide vahel.

IV EESMÄRK

Liikmesorganisatsioonide teadlikkuse ja oskuste suurendamine tagamaks nende jätkusuutlikku toimimist.

TEGEVUSED

 • Liikmesorganisatsioonide poolt algatatud vajaduspõhise koolitustegevuse korraldamise aitamine ja toetamine, pöörates tähelepanu nii organisatsiooni juhtide kui ka avalikkuse koolitamisele;
 • Maakondlike ürituste korraldamine, mille eesmärgiks on puuetega inimeste ja nende toetajate aktiveerimine tegelemaks liikumise, loomingu ja enesearendusega (suvised ja talvised spordipäevad, tänuüritused jms);
 • Sponsorite ja koostööpartnerite leidmine, reklaam- ja koostöölepingute sõlmimine;
 • Valdkonda puudutava informatsiooni vahendamine.

Arengukava elluviimine ja selle täitmise hindamine

Käesolev arengukava ning selles nimetatud strateegilisi eesmärke toetavad tegevused vaadatakse läbija neid hinnatakse kordas aastas toimuval HPIN-i üldkoosolekul.