HARJUMAA PUUETEGA INIMESTE NÕUKOJA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda on vaba algatuse alusel asutatud, heategevuslikel eesmärkidel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud liikmesühingute tegevuse koordineerimisele ning puuetega inimeste ja nende pereliikmete huvide kaitsmisele. Samuti nende teadlikuse tõstmisele eri puudeliike ning sotsiaalseid probleeme puudutavates küsimustes.

2. Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (edaspidi Koda) on eraõiguslik kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Koja tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kusjuures vara ja tulu liikmete vahel ei jaotata.

3. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

4. Koja tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühis-tegevusel. Koda rajab oma suhted teiste institutsioonidega reeglina lepingulistel alustel.

Koda võtab osa Eesti Puuetega Inimeste Koja, ja teiste puuetega inimesi ühendavate organisatsioonide tegevusest.

5. Kojal on oma sümboolika ja atributika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

6. Koja juhatuse aadress on Toompuiestee 10, Tallinn.

7. Koda on asutatud 21. novembril 1995. aastal Tallinnas.

II KOJA EESMÄRGID JA TEGEVUS

8. Koja tegevuse põhieesmärk on kaitsta puuetega inimestega tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga ühingu üksikliikme huve, abistada ja suunata ühingute omaalgatuslikku tegevust tagamaks ühingute liikmetele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega; olla vahendajaks ühingute ja riigi ning omavalitsuste vahel ning koostööpartneriks kõikidele koja tegevusest huvitatud firmadele ja teistele puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ja organisatsioonidele.

9. Eesmärkide täitmiseks koda:

1. koondab ja ühendab puuetega inimeste ja puudega kaasnevate probleemide lahendamisest huvitatuid organisatsioone;
2. teadvustab üldsust puuetega inimeste ja nende organisatsioonide olemusest;
3. koostöös riiklike, munitsipaal ja ühiskondlike organisatsioonidega aitab kaasa puuetega inimeste ravivõimaluste ja elukvaliteedi parandamisele;
4. korraldab koja liikmetele ja võimaldab oma liikmete esindajatel osaleda teiste organisatsioonide poolt korraldatavates koolitusprogrammides;
5. algatab ja osaleb puuetega inimesi puudutavate uurimustööde, arengukavade ja erinevate projektide algatamisel ja teostamisel;
6. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust koja raames ning loob ühistegevuse paremaks korraldamiseks sidemeid teiste puuetega inimeste organisatsioo nidega. Suhtleb üleriigiliste valitsusasutustega, kohalike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
7. viib oma tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi avalikke heategevuslikke üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid koja kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid, ennustusvõistlusi, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid ning annab välja trükiseid;
8. autasustab ja stimuleerib koja tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

III KOJA LIIKMESKOND

10. Koja liikmeteks võivad olla puuetega inimestega tegutsevad juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt koja tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

11. Koja liikmeks astumiseks tuleb soovijal esitada koja juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 90 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Kui koja juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse koja üldkoosolekul.
Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja koja liikmetele kinnitab koja üldkoosolek.

12. Koja liikmel on õigus koja juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel kojast välja astuda. Liige võib kojast välja astuda pärast 3 -kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

13. Liikme võib kojast välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida koja põhikirja sätteid kui ta on jätnud tasumata koja liikmemaksu koja üldkoosolekul määratud tähtajaks või on oma käitumisega tekitanud kojale olulist moraalset või materjaalset kahju. Kojast välja arvatud liikmele tuleb tema kojast väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

14. Koja liikmel on õigus:

1. osaleda ja olla esindatud kõigil koja poolt korraldatavates üritustes ning eraldatud limiitide piires teiste organisatsioonide poolt korraldatavates programmides ja tegevustes;
2. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud koja juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada koda selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid koja valitavate organite tegevuse kohta ning saada koja tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
4. esitada koja juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale koja sümboolikat ja koja vara;
6. kirjaliku avalduse alusel kojast välja astuda.

15. Koja liikmed on kohustatud:

1. järgima koja põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
2. osalema üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult koja vara ning pidama kinni koja sümboolika kasutamisele kehtestatud korrast;
5. hoidma ja kaitsma koja head nime, seisma koja eesmärkide ja põhimõtete eest.

Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada koja üldkoosolek ja koja juhatus omades eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

IV KOJA JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

16. Koja kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik koja liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad koja huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 koja liikmete poolt.

Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

17. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid koja juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1. põhikirja muutmine ja koja eesmärkide muutmine;
2. koja lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
3. koja liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtajakehtestamine;
4. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. koja juhatuse liikmete volituse aja ning juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
6. koja juhatuse liikmete ja koja revidendi valimine;
7. juhatuse või revidendiga tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes koja esindaja määramine;
8. koja kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;

18. Üldkoosolekut juhatab koja juhatuse esimees või liikmete soovil üldkoosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi üldkoosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui üldkoosolekul osalev koja liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.

Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

19. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.
Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 14 päeva, kuid mitte vähem kui 7 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokku-kutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik koja liikmed.

Üldkoosolekus võib hääletada Koja liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

20. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud koja liikmetest või nende esindajatest.
Koja tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

Igal koja liikmel on üks hääl.

Liige ei või hääletada, kui koda otsustab temaga või temaga võrset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

21.Kojal on juhatus, mis seda juhib ja esindab.
Koja juhatuse liikmete alammääraks on 1 ja ülemmääraks on 3. Juhatuse liikmete volituse aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

22. Juhatuse liikmete valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaadid, kes said teistest enam hääli. Seda tingimusel, et kandidaadi poolt hääletas vähemalt kaks koja liiget. Vajadusel heidetakse võrdse arvu hääli kogunud kandidaatide vahel liisku.

Juhatuse üheks liikmeks on koja juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust.

Koja juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete hulgast. Koja juhatuse esimehe valimisel on otsustavaks kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koja juhatuse liikmetest. Juhul kui juhatuse esimehe kandidaat ei kogu nõutavat arvu poolthääli, korraldatakse kahe enim hääli kogunud kandidaadi vahel samal juhatuse koosolekul uued valimised, kus valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Võrdse tulemuse korral heidetakse liisku.

23. Kõikides õigustoimingutes esindavad koda juhatuse liikmed ainuisikuliselt.

24. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Koja tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

Juhatus peab andma Koja liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.

25. Juhatus võtab vastu otsuseid koja juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

1. koja üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
2. koja juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe valimine;
3. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4. liitudesse ja teistesse organisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
5. koja tegevuskavade ja eelarve koostamine ja kinnitamine;
6. koja komisjonide ja institutsioonide moodustamine ja nende juhtide nimeline kinnitamine;
7. koja sümboolika ning selle kasutamise statuutide kinnitamine;
8. laenude võtmine ja andmine;
9. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, tegevdirektori tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.

26. Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja juhib koja juhatuse esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud juhatuse liikmetest.
Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

27. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi. Revident määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks põhikirja punktis 17 sätestatud korra alusel.
Revident peab olema teovõimelised füüsiline isik. Revident ei või olla liidu juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V KOJA VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

28. Koja vahendid ja vara moodustuvad :

1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
3. toetustest kohalike omavalitsuste eelarvetest, riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt, ülemaalistelt või rahvusvahelistelt liitudelt, ühendustelt ja fondidelt;
4. projektitööst ja koolituse korraldamisest;
5. koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

29. Koja vahendid ja vara kuuluvad kojale ning neid kasutatakse ja käsutatakse koja eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhi-kirjale.

30. Koja majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Juhatus korraldab koja raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Koda maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.

Koda esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides sätestatud korras.

VI KOJA LÕPETAMINE

31. Koja tegevus lõpetatakse:

1. üldkoosoleku otsuse alusel, kui koja tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on koja liikmetele põhikirja punktis 16 ettenähtud korras teatatud ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
2. mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
3. koja liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
4. sundlõpetamise korras kohtumäärusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud kujul.

32. Koja lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

Likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega pole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerijatel on õigus esindada koda ainult ühiselt.

33. Likvideerijad lõpetavad koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahul-davad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles-jäänud vara üle puuetega inimestega tegelevale ning tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

34. Koda võib ühineda teise mittetulundusühinguga ja jaguneda jaotumise või eraldumise teel teisteks mittetulundusühinguteks üldkoosoleku otsuse alusel, kui koja ühinemine või jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on koja liikmetele põhikirja punktis 16 ettenähtud korras teatatud ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetst või nende esindajatest.

Ühendatav või jagunev koda loetakse lõppenuks.

Ühinemine või jagunemine toimub likvideerimismenetluseta.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja  asutamiskoosolekul 21. novembril 1995. aastal Tallinnas ja muudetud ning täiendatud HPIN üldkoosolekul 19. veebruaril 1998 aastal Tallinnas ning muudetud ja täiendatud HPIN üldkoosolekul 14. veebruaril 2002 aastal Karjakülas ning muudetud HPIN üldkoosolekul 09.märtsil 2007 a ning muudetud ja täiendatud 23.mail 2013.a..