23. märtsil 2016 kl 10-12 tutvustatakse Sotsiaalministeeriumis värsket uuringut, mis käsitleb Eesti vanemaealiste ja eakate ühiskonda kaasatuse olulisi teemasid.
Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu 2015 läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond ning läbiviijateks olid AS Emor ja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Jaanika Hämmal (Emor) ja Märt Masso (Praxis) annavad ülevaate järgmistest teemadest:

  1. vanemaealiste sotsiaalteenuste vajadus
  2. töötamine ja hoolduskoormus
  3. vanemaealiste ühiskonda kaasatus, aktiivsus ja elukvaliteet

Uuring hõlmab lisaks 2015. a andmetele ka võrdluseid 2009. a sama uuringu olulisemate teemadega koos edasiste poliitikasoovitustega.
Lisaks – et paremini mõista, kuhu asetuvad Eesti vanemaealised rahvusvahelises kontekstis, sisaldab aruanne ka Euroopa Komisjoni, UNECE ja Eurostati näitajaid, võrdlemaks vanemaealisi Eestis teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.
Uuringu lõpparuanne on leitav Sotsiaalministeeriumi veebilehelt:
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/veu2015aruanne_tnsemorsapraxis_final.pdf
Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!
Kui teate kolleegi, kelle töövaldkonda need teemad puudutavad, siis edastage kutse ka temale!
Oma osalemisest teatage palun hiljemalt 21. märtsiks meiliaadressil tiina.linno@sm.ee