Käivitunud on erivajadusega inimeste tööprojekt  „Kaitstud töö teenus – erivajadusega inimestele töö ja eneseteostuse pakkumine väljaspool avatud tööturgu“
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on algatanud ja saanud heakskiidu Euroopa Liidu Inimressursi arendamise rakenduskava kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamise meetme projektile, mille eesmärgiks on kaitstud töö teenuse pakkumine, et tagada puuetega inimeste tööalane hõivatus ja võimetekohane areng.
Projekti tegevuste elluviimise tulemusel koostatakse piloteerimise (tööd saab 30 erivajadusega inimest Astangu Keskuse kahes töötoas) tulemustele, rahvusvahelisele ja siseriiklikule kogemusele toetuv kaitstud töö kirjeldus, kulumudel. Tulemus on sisendiks kaitstud töö teenuse riiklikul tasandil rakendamiseks, et tagada pikaajaline ja jätkusuutlik hõive puudega inimestele, kes ei jõua avatud tööturule.
Novembris avatakse Astangu keskuses kaks kaitstud töötuba: liht- ja puiduöötuba, mis pakuvad töötamise võimalust erivajadusega inimestele, kellel puudub valmisolek töötada avatud tööturul. Töötubades tehakse järgnevaid tööülesandeid:
– lihttöötoas
– materjalide komplekteerimine ja pakendamine
– reklaammaterjalide ettevalmistamine (voltimine, kleepimine, organiseerimine, adresseerimine).
– firmakingituste valmistamine käsitööna;
– puidutöötoas puidust toodete valmistamine.
Töötoad pakuvad kaitstud töö teenust neljal päeval nädalas esmaspäevast neljapäevani. Tööpäeva pikkus 6 tundi. Töötoas töötajale pakutakse tasuta lõunat.
Töötoas tehtud töö eest makstakse tasu välja töövõtulepingu ja üleandmise-vastuvõtmise akti alusel. Tasu makstakse välja kokkulepitud kuupäeval, aga mitte enne 100 krooni välja teenimist (brutosummana). Tasu makstakse tükitöö alusel ning kantakse töötaja arvele.
Töötoas saavad osaleda spetsialisti juhendamisel Harjumaa erivajadusega inimesed, kes on valmis töötama vähemalt kahel päeval nädalas, minimaalselt 4 tundi päevas. Lihtöö toas töötajale peab sobima istuv ja vaikne töö, puidutöötoas peavad töötajad olema võimelised töötama puidukäsitööriistadega või puidulõikepinkidel ning sooritama üksikuid tööoperatsioone.
Töötoas töötamise soovi korral tuleb täita avaldus ja ankeet, mille leiate Astangu kodulehelt www. astangu.ee  projektid – kaitstud töö teenuse alt, ning saata postiga aadressile:
Kaitstud töötamine
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Astangu 27
Tallinn 13519
Töötajakandidaat on dokumentide laekumise järgselt vastuvõtu-eelhindamis  järjekorras. Projektijuht võtab kliendiga ise ühendust alates septembrist ja  kooskõlastab kuupäeva, millal tulla kohtuma spetsialistidega.
Hindamine toimub kahel päeval. Esimesel päeval toimuvad esmased uuringud ja vestlused, mida viivad läbi rehabilitatsioonispetsialistid (sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut). Päeva pikkus kuni 4 tundi. Teisel päeval toimub proovitöö töötoas, kus kliendi kohanemis- ja tegevusvõimet hindavad tööhõivespetsialist ja vajadusel rehabilitatsioonispetsialist( tegevusterapeut, füsioterapeut, psühholoog vm).
Projektijuht annab  tagasiside vastuvõtu-uuringute kohta telefoni teel 2-3 nädalat peale uuringuid. Töölevõtukomisjon teeb otsuse vastuvõtu  kohta oktoobri lõpuks,. Teade selle kohta saadetakse kliendile posti teel!
Lisainformatsiooni saab Kristina Kalalt telefonil 5289581, 6594327 või e-maili teel kristina.kala@astangu.ee
Kolm aastat kestva projekti kulud kaetakse 95% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.